LATHUND: EKONOMI UNDER CORONA

Senaste uppdatering: 22 juni 2020

Stim:
Information om offentliga stödåtgärder för dig som är Stimansluten

Korttidspermittering
 • Anställd går tillfälligt ned i arbetstid med 20%, 40%, 60% eller 80% av lön enligt förslag.
 • Utan kollektivavtal måste 70% av de anställda godkänna permitteringen, annars via facket. 
 • Arbetsgivaren ska ha drabbats av allvarliga och tillfälliga svårigheter pga Corona.
 • Krav på anställning i minst 3 månader
 • Första avstämningen för dem som beviljats stöd fr 16 mars ska nu rapporteras in till Tillväxtverket med start 200616 och senast 200630. Läs mer här. Ansökan om utökat stöd sker i samband med avstämningen.
 • De bolag som erhållit stöd för korttidspermittering anses – om utdelningar görs efter 16 mars 2020 – ha påverkat sin rätt till detta stöd. Utdelningar eller andra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär enligt Tillväxtverket en presumtion för att det inte råder sådana allvarliga ekonomiska svårigheter hos företaget att en stödåtgärd skulle vara berättigad. Det är då upp till företaget att visa att förutsättningar för stöd finns.
 • Koncernbidrag inget hinder: Tillväxtverket förtydligar att koncernbidrag för 2019 som beslutas 2020 inte ska utgöra hinder för stöd för korttidspermittering. För bolag med brutet räkenskapsår gäller bedömningen för koncernbidrag som avser räkenskapsår fram till den 16 mars 2020.

Period: 16 mars 2020 upp till 6 månader + ev. 3 månaders förlängning. 80% gäller enl förslag 1 maj till 31 juli. Utdelning ur bolag efter erhållet stöd.
För vem: Alla – dock ej ägare i EF, HB, KB.
Ansök hos: Tillväxtverket

Anstånd med inbetalning av skatter och moms
 • Anstånd AGI och moms för 3 månader (ej årsmoms) under perioden 2020-01 – 2020-09. Lån från staten, ränta motsvarar 3.1%. Ska återbetalas direkt efter anståndsperioden.
 • Skatter och moms ska redovisas på ordinarie datum, endast betalningar kan göras senare.
 • Kan ej sökas av företag som var på obestånd före Corona.

Period: 7 april 2020 men gäller retroaktivt från 1 januari 2020
För vem: Alla
Ansök hos: Skatteverket

Slopat karensavdrag

Den enskilde löntagaren får ett vanligt karensavdrag på sin lönespecifikation och ansöker själv hos Försäkringskassan om återbetalning som sker med 700 kr brutto per person och sjukdomstillfälle. Återbetalningen höjs från 1 juni enligt förslag till 804 kr brutto.

Period: 7 april 2020 men gäller retroaktivt från 11 mars till och med 30 september enligt förslag
För vem: Alla – dock ej ägare i EF, HB, KB
Ansök hos: Försäkringskassan

Kompensation för sjuklön
 • Arbetsgivaren gör reguljärt avdrag och betalar ut sjuklön enligt lag/avtal och redovisar AGI hos Skatteverket enligt normala regler. 
 • Återbetalning sker via arbetsgivarens skattekonto.
 • Staten kommer 1/8-30/9 ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader

Period: 7 april 2020 till och med 31 maj 2020 – förlängs enligt förslag även under juni och juli
För vem: Alla – dock ej ägare i EF, HB, KB
Ansök hos: Sker per automatik efter redovisning av AGI

Slopat krav på läkarintyg
 • Kravet på läkarintyg för sjukdag 8-14 slopas. 
 • Gäller oavsett sjukdom eller smitta
 • Förlängt för de anställda – gäller upp till dag 21 av sjukperioden (ingen skillnad för företag)

Period: från 30 mars avseende sjuklön, VAB från 19 mars. Förlängs enligt förslag t o m 30 september 2020
För vem: Alla anställda

Statlig företagsakut

Staten går in med en garanti på 70% för nya lån från bankerna till företag. Max 75 Mkr per bolag. Banken hanterar kreditbedömning. Ska ej användas för bonusar och utdelningar enligt staten.

Period: 1 april – 30 september
För vem: Alla
Ansök hos: Banken

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
 • Staten sänker arbetsgivaravgifter och egenavgifter. 
 • Arbetsgivaravgiften sänks till enbart ålderspensionavgift, dvs 10,21%
 • Gäller för löner upp till 25 tkr per månad.
 • Genomförs via kryss i ruta 062 på AGI – avvakta med AGI för mars
 • Förslaget för ägare av EF, HB och KB är att sänkningen blir ned till ålderspensionsavgiften och 2/3 av övriga avgifter (eftersom dessa beräknas på hela året), dvs ca 23 % vid 7 karensdagar mot 29% nu

Period: från 1 mars till 30 juni
För vem: Alla, dock andra regler för ägare av EF, HB, KB
Ansök hos: För alla arbetsgivare

Förslag om tillfällig hyresrabatt

Hyresvärden kan sätta ned hyran med 50% till företag med svårigheter. Staten ersätter halva hyressänkningen till hyresvärden i efterhand.

Period: från 1 april till 30 juni
För vem: Alla
Ansök hos: Av fastighetsägaren hos Länsstyrelsen

Periodiseringsfonder
 • Företag ges möjlighet att sätta av upp till 100% av vinsten för 2019 (max 1 Mkr) till periodiseringsfond att utnyttja mot förluster de kommande 6 åren. Därigenom blir hela vinsten skattefri i år och det blir då möjligt att upprätta en ny s k Preliminär Inkomstdeklaration och få tillbaka F-skatter inbetalda under år 2019 (OBS: gäller ej den del av F-skatt som ska täcka andra skatter t ex fastighetsskatt, löneskatt etc)

Period: Bokslut 2019
För vem: Endast ägare av EF och HB/KB
Ansök hos: I inkomstdeklarationen

Vilande bolag vid arbetslöshet

Regeringen föreslår att företag som läggs vilande om en företagare blir arbetslös under 2020 ska undantas från regeln att ett företag bara får läggas vilande en gång under en period av fem år. Därmed ökas möjligheten till A-kasseersättning.

Period: 2020
För vem: Ägare av EF och HB/KB
Ansök hos: Skatteverket & Försäkringskassan.

Helårsmoms

Helårsmoms som ska redovisas under denna tidsperiod kan man få anstånd för att betala ett år senare.

Period: 191227 – 210117
För vem: Alla bolag med helårsmoms, dvs omsättning på max 1 mkr
Ansök hos: Skatteverket

Årsredovisning

I årsredovisning för bokslut som avslutats innan pandemin tog fart men där årsredovisning lämnas efter att pandemin brutit ut krävs nu en not om Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut med information om hur verksamheten drabbas av Corona-pandemin under år 2020 och framåt.

Period: Avs bokslut som avslutats innan pandemin tog fart
För vem: Aktiebolag

Byte av redovisningsperiod/-metod

Möjligheterna utökas för bolag att byta redovisningsperiod för moms och redovisningsmetod – avser speciella fall.

För vem: Verksamheter med omsättning upp till 3 mkr
Ansök hos: Skatteverket

Bolags- och föreningsstämmor

Lättnader för röstande föreslås, t ex ökade möjligheter till poströstning, fullmakter mm. Dessa regler har även införts för ekonomiska föreningar, Brf och Hrf.

Period: 15 april – 31 december
För vem: Alla aktiebolag och föreningar samt Ek. för, Brf, Hrf
Ansök hos: Lagstiftning

Regeringens stöd till kulturen

Den 8 april 2020 antog riksdagen i en extra ändringsbudget förslaget om att avsätta 500 miljoner kronor till kulturen för verksamheter som förlorar intäkter till följd av situationen med det nya coronaviruset.

Period: från 28 april
För vem: aktiebolag och enskilda firmor
Ansök hos: Stöd till enskilda kulturskapare i form av stipendier prövas av Konstnärsnämnden, och Sveriges författarfond när det gäller litteratur- och ordområdet. Sveriges författarfond. Stöd till filmverksamhet prövas av Svenska Filminstitutet. Stöd till övrig kulturverksamhet prövas av Statens Kulturråd.

Regeringens Omställningsstöd

Den 30 april 2020 presenterade Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ett förslag om att införa ett direkt omsättningsstöd till de verksamheter som förlorat mycket av sin omsättning under mars och april till följd av situationen med det nya coronaviruset.

Period: till och med 31 augusti 2020
För vem: Alla med F-skatt med omsättning på minst 250 tkr föregående räkenskapsår
Villkor:
– Omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret
– Omsättningstapp på minst 30 procent.
– Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.
– Stödet uppgår till mellan 22,5% och 75% av företagets fasta kostnader utom lön
– Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket. Även ideella föreningar utan F-skatt.
– Stödet kommer inte betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis.
– Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag.
– Totala kostnaden för stödet beräknas bli 39 miljarder kronor.
– Skatteverket kommer att utföra efterkontroller.
Ansök hos: Skatteverket – läs mer här

Kompensation av egenföretagare vid sjukfrånvaro

För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna med 804 kr per dag till alla, oavsett vald karens.

Period: 11 mars – 30 september 2020
För vem: Ägare av EF/HB/KB med F-skatt
Ansök hos: Försäkringskassan

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Antällda som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats behöver inte betala förmånsskatt för det. Syftet är att minska smittspridningen genom att underlätta för att ta sig till sin arbetsplats utan att åka med kollektivtrafik. Skattefrihet ska även gälla för gåvor för upp till 1.000 kr per anställd (per år). Det här ska gälla utöver de skattefria gåvor som redan finns som exempelvis julgåvor. Skattefriheten för dessa gåvor föreslås gälla från juni och året ut.

Period: 1 april respektive 1 juni – 31 december 2020
För vem: Alla bolagsformer med anställda
Ansök hos: Egna lönesystemet

Covid-19-testning skattefri förmån

Det finns inte någon generell skattefrihet för anställda när en arbetsgivare bekostar olika hälsotester och provtagningar för att konstatera och utesluta sjukdomar. Men eftersom Covid-19 betraktas som en samhällsfarlig sjukdom och är anmälnings- och smittspårningspliktig bör provtagningen omfattas av skattefriheten för förebyggande behandling. Arbetsgivaren behöver därför inte förmånsbeskatta personal för testning av Covid-19.

Lättnad för moms på kundförlust

Med anledning av många företags svårigheter att betala sina leverantörsfakturor ger nu Skatteverket en tillfällig lättnad på kraven för att få tillbaka momsen på ej betalda kundfakturor. Om följande villkor är uppfyllda får man sätta ned beskattningsunderlaget oavsett om konkurs är konstaterad eller ej:

 • Köparen är en beskattningsbar person
 • Fakturan utfärdas mellan 200201 och 201231
 • Det har gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning
 • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut
 • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap

Om säljaren senare får delvis betalt är den skyldig att redovisa moms på denna del.

Period: 200201-201231