CORONA & EKONOMI

Senaste uppdatering: 20 oktober 2020

Stim:
Information om offentliga stödåtgärder för dig som är Stimansluten

Regeringens nya förslag för hösten

Kulturminister Amanda Lind och Mikael Damberg hade presskonferens 21 augusti och presenterade då ett nytt stödpaket på 2,5 miljarder kronor, varav 1,5 Mdr ska gå till kulturen.

De presenterade även två förslag till lättnader för publika arrangemang som ska ut på remiss:
1. Förslaget rör restaurangbranschen och avser att underlätta för t ex spelning på restaurang.
2. Förslaget gäller undantag från begränsningsregeln om maximalt 50 personer vid arrangemang med sittande publik. Regeringens mål är att presentera svaren på denna remiss-hantering 1 oktober.
Läs mer här

Regeringens budget 2021

Den 27 augusti presenterade finansministern budgeten för 2021. Den innehåller en satsning för att återhämta ekonomin efter Corona med 100 miljarder. Det är ännu inte klart vilka pengar som går vart, men stora infrastrukturprojekt kommer att tidigareläggas, satsningar på försvar och rättsväsende kommer att genomföras tillika skattesänkningar inom den utlovade gröna miljöväxlingen.

Finansministerns ambition är fler jobb inom välfärd, vård, skola och omsorg samt stora utbildningssatsningar.

Vad som sedan återstår till de mindre företagen och kultursektorn kommer vi att få veta längre fram. Satsningen finansieras genom lån.

Ca 25 Mdkr är nu redovisade och går till kommuner och regioner för äldreomsorg och utbildning mm inom sjukvården.

Korttidspermittering
 • Anställd går tillfälligt ned i arbetstid med 20%, 40%, 60% eller 80% av lön enligt förslag.
 • Utan kollektivavtal måste 70% av de anställda godkänna permitteringen, annars via facket. 
 • Arbetsgivaren ska ha drabbats av allvarliga och tillfälliga svårigheter pga Corona.
 • Krav på anställning i minst 3 månader
 • Första avstämningen för dem som beviljats stöd fr 16 mars ska nu rapporteras in till Tillväxtverket med start 200616 och senast 200630. Läs mer här. Ansökan om utökat stöd sker i samband med avstämningen.
 • De bolag som erhållit stöd för korttidspermittering anses – om utdelningar görs efter 16 mars 2020 – ha påverkat sin rätt till detta stöd. Utdelningar eller andra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär enligt Tillväxtverket en presumtion för att det inte råder sådana allvarliga ekonomiska svårigheter hos företaget att en stödåtgärd skulle vara berättigad. Det är då upp till företaget att visa att förutsättningar för stöd finns.
 • Koncernbidrag inget hinder: Tillväxtverket förtydligar att koncernbidrag för 2019 som beslutas 2020 inte ska utgöra hinder för stöd för korttidspermittering. För bolag med brutet räkenskapsår gäller bedömningen för koncernbidrag som avser räkenskapsår fram till den 16 mars 2020.

Period: 16 mars 2020 upp till 6 månader + ev. 3 månaders förlängning. 80% gäller enl förslag 1 maj till 31 juli. Utdelning ur bolag efter erhållet stöd.
För vem: Alla – dock ej ägare i EF, HB, KB.
Ansök hos: Tillväxtverket

Anstånd med inbetalning av skatter och moms
 • Anstånd AGI och moms för 3 månader (ej årsmoms) under perioden 2020-01 – 2020-09. Lån från staten, ränta motsvarar 3.1%. Ska återbetalas direkt efter anståndsperioden.
 • Skatter och moms ska redovisas på ordinarie datum, endast betalningar kan göras senare.
 • Kan ej sökas av företag som var på obestånd före Corona.

Period: 7 april 2020 men gäller retroaktivt från 1 januari 2020 – Ansökan kan göras för period t o m 200930. Ansökan kan göras retroaktivt, men anstånd gäller högst 12 månader från ordinarie redovisningsdag. Anståndsavgift om 0,2 % tas ut från månad 7 efter beviljat anstånd.
För vem: Alla
Ansök hos: Skatteverket

Slopat karensavdrag

Den enskilde löntagaren får ett vanligt karensavdrag på sin lönespecifikation och ansöker själv hos Försäkringskassan om återbetalning som sker med 700 kr brutto per person och sjukdomstillfälle. Återbetalningen höjs från 1 juni enligt förslag till 804 kr brutto.

Period: 7 april 2020 men gäller retroaktivt från 11 mars till och med 31 december.
För vem: Alla – dock ej ägare i EF, HB, KB
Ansök hos: Försäkringskassan

Kompensation för sjuklön

Under april-juli fick arbetsgivare full kompensation för hela sjuklönekostnaden. Under augusti-december lämnas ersättning för sjuklönekostnader till den del de överstiger följande belopp:

Sjuklönekostnad – Total lönekostnad per månad
0,35% högst 250.000 kr
0,63% 250.001 kr – 500.000 kr
0,77% 500.001 kr – 1.000.000 kr
0,86% 1.000.001 kr – 1.667.000 kr
1,07% över 1.667.001 kr

Slopat krav på läkarintyg
 • Kravet på läkarintyg för sjukdag 8-14 slopas. 
 • Gäller oavsett sjukdom eller smitta
 • Förlängt för de anställda – gäller upp till dag 21 av sjukperioden (ingen skillnad för företag)

Period: från 30 mars avseende sjuklön, VAB från 19 mars. Förlängs enligt beslut till 20201231
För vem: Alla anställda

Statlig företagsakut

Staten går in med en garanti på 70% för nya lån från bankerna till företag. Max 75 Mkr per bolag. Banken hanterar kreditbedömning. Ska ej användas för bonusar och utdelningar enligt staten.

Period: 1 april – året ut!
För vem: Alla
Ansök hos: Banken

Periodiseringsfonder
 • Företag ges möjlighet att sätta av upp till 100% av vinsten för 2019 (max 1 Mkr) till periodiseringsfond att utnyttja mot förluster de kommande 6 åren. Därigenom blir hela vinsten skattefri i år och det blir då möjligt att upprätta en ny s k Preliminär Inkomstdeklaration och få tillbaka F-skatter inbetalda under år 2019 (OBS: gäller ej den del av F-skatt som ska täcka andra skatter t ex fastighetsskatt, löneskatt etc)

Period: Bokslut 2019
För vem: Endast ägare av EF och HB/KB
Ansök hos: I inkomstdeklarationen

Vilande bolag vid arbetslöshet

Regeringen föreslår att företag som läggs vilande om en företagare blir arbetslös under 2020 ska undantas från regeln att ett företag bara får läggas vilande en gång under en period av fem år. Därmed ökas möjligheten till A-kasseersättning.

En företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Det innebär att det blir tillåtet med uppdatering av en webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Period: Riksdagens förordningsändring till och med 31 december 2020.
För vem: Ägare av EF och HB/KB
Ansök hos: Skatteverket & Försäkringskassan.

Helårsmoms

Helårsmoms som ska redovisas under denna tidsperiod kan man få anstånd för att betala ett år senare.

Period: 191227 – 210117
För vem: Alla bolag med helårsmoms, dvs omsättning på max 1 mkr
Ansök hos: Skatteverket

Årsredovisning

I årsredovisning för bokslut som avslutats innan pandemin tog fart men där årsredovisning lämnas efter att pandemin brutit ut krävs nu en not om Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut med information om hur verksamheten drabbas av Corona-pandemin under år 2020 och framåt.

I årsredovisning för bokslut som avslutats efter att pandemin tagit fart ska effekterna av Coronapandemin stå i förvaltningsberättelsens avsnitt Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt en not om Händelser efter räkenskapsårets utgång.

Period: Avs bokslut som avslutats innan pandemin tog fart
För vem: Aktiebolag

Byte av redovisningsperiod/-metod

Möjligheterna utökas för bolag att byta redovisningsperiod för moms och redovisningsmetod – avser speciella fall.

För vem: Verksamheter med omsättning upp till 3 mkr
Ansök hos: Skatteverket

Bolags- och föreningsstämmor

Lättnader för röstande föreslås, t ex ökade möjligheter till poströstning, fullmakter mm. Dessa regler har även införts för ekonomiska föreningar, Brf och Hrf.

Period: 15 april – 31 december
För vem: Alla aktiebolag och föreningar samt Ek. för, Brf, Hrf
Ansök hos: Lagstiftning

Kompensation av egenföretagare vid sjukfrånvaro

För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna med 804 kr per dag till alla, oavsett vald karens.

Period: 11 mars – 31 december 2020.
För vem: Ägare av EF/HB/KB med F-skatt
Ansök hos: Försäkringskassan

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Antällda som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats behöver inte betala förmånsskatt för det. Syftet är att minska smittspridningen genom att underlätta för att ta sig till sin arbetsplats utan att åka med kollektivtrafik. Skattefrihet ska även gälla för gåvor för upp till 1.000 kr per anställd (per år). Det här ska gälla utöver de skattefria gåvor som redan finns som exempelvis julgåvor. Skattefriheten för dessa gåvor föreslås gälla från juni och året ut. Om gåvornas sammanlagda värde överstiger 1.000 kr ska endast den överskjutande delen tas upp till förmånsbeskattning. Kravet är att alla anställda omfattas av gåvan.

Period: 1 april respektive 1 juni – 31 december 2020
För vem: Alla bolagsformer med anställda
Ansök hos: Egna lönesystemet

Covid-19-testning skattefri förmån

Det finns inte någon generell skattefrihet för anställda när en arbetsgivare bekostar olika hälsotester och provtagningar för att konstatera och utesluta sjukdomar. Men eftersom Covid-19 betraktas som en samhällsfarlig sjukdom och är anmälnings- och smittspårningspliktig bör provtagningen omfattas av skattefriheten för förebyggande behandling. Arbetsgivaren behöver därför inte förmånsbeskatta personal för testning av Covid-19.

Lättnad för moms på kundförlust

Med anledning av många företags svårigheter att betala sina leverantörsfakturor ger nu Skatteverket en tillfällig lättnad på kraven för att få tillbaka momsen på ej betalda kundfakturor. Om följande villkor är uppfyllda får man sätta ned beskattningsunderlaget oavsett om konkurs är konstaterad eller ej:

 • Köparen är en beskattningsbar person
 • Fakturan utfärdas mellan 200201 och 201231
 • Det har gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning
 • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut
 • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap

Om säljaren senare får delvis betalt är den skyldig att redovisa moms på denna del.

Period: 200201-201231

Skatteregler vid hemarbete i coronatider

När många arbetar hemifrån uppstår nya skattefrågor. Om t ex arbetsgivaren står för skrivbord, kontorsstol etc som behövs för att arbetet ska kunna utföras i den anställdes hem, så får bolaget initialt avdrag för både kostnaden för inköpet (oavsett om den köps in av bolaget eller som ett utlägg av den anställde) och den ingående momsen. Ingen förmån uppstår för den anställde vid inköpet. Om arbetet efter en tid återgår till att äga rum på den ordinarie arbetsplatsen, så ska den anställde förmånsbeskattas för marknadsvärdet på möblerna om dessa står kvar hos den anställde och inget mer hemarbete ska utföras. Om arbetsgivaren INTE betalar för möbler som köps in för ändamålet kan den anställde yrka avdrag i sin privata deklaration för kostnaden för den del som överstiger 5.000 kr inklusive moms.

Kulturdepartementets nya förslag för hösten

Kulturminister Amanda Lind kom 2/10 med beslut om hur det stödpaket som ska gå till kulturen om 1,5 miljarder kronor. Den största delen av krisstödet kommer fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden. Statens Kulturråd ska fördela 881 Mkr, varav 400 Mkr ska användas för att ersätta uteblivna intäkter under perioden juni-september. Filminstitutet ska fördela 375 Mkr. Konstnärsnämnden ska fördela 200 Mkr. Författarfonden ska fördela 30 Mkr. Bildupphovsrätt ska fördela 10 Mkr. De bidragsgivande aktörerna återkommer med mer detaljerad information om stöden. Läs vidare hos Regeringen

Regeringens förslag om omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Den 9 september presenterade regeringen ett förslag om stöd till enskilda näringsidkare om 3,5 miljarder kronor för år 2020.
Detta ska korrespondera med det s k omställningsstödet som ges till andra bolagsformer samt kompensera för att man i enskilda firmor inte kunnat ta del av korttidspermitteringar m fl stöd, som inte riktat sig till denna bolagsform.

Förslagets innebörd är: Omsättning 2019 minst 200 tkr ex moms – OBS att det är omsättning – ej resultat

Tre jämförelseperioder:

 1. mars-april 2020 – krav på 70% minskad omsättning – maxersättning 48.000 kr
 2. maj 2020 – krav 60% minskad omsättning – maxersättning 24.000 kr
 3. juni-juli 2020: krav 50% minskad omsättning – maxersättning 48.000 kr

Ersättning föreslås om 75% av dokumenterat omsättningstapp

Här kommer som exempel på remisshanteringen svaret från Skatteverket i sammanfattad form. Med anledning av detta och andra remissvar har vi fortfarande inga beslut att redovisa denna vecka:
– Skatteverket tillstyrker att förslagen genomförs.
– Skatteverket lämnar dock vissa synpunkter på förslaget till förordning,
– Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Dessa avser dels ett förslag till materiell ändring och dels ett antal förtydliganden. Skatteverket föreslår en ändrad lydelse av 7 § andra stycket. Skatteverket föreslår också ett förtydligande av den föreslagna lydelsen i 6 § andra punkten och ett flertal förtydliganden i promemorians text. Därutöver lämnas också kommentarer av teknisk natur.

Skatteverket kan hantera de tillkommande kostnaderna för det nya omsättningsstödet inom befintliga ekonomiska ramar.

För den som vill läsa hela remissvaret finns det här

Period: från 31 mars 2020
För vem: Enskilda firmor

Tillfälligt utvidgat Växa-stöd

Finansdepartementet föreslår en tillfällig utvidgning av Växa-stödet för perioden 20210701-20221231. De bolag som anställer sina första två personer kan få växa-stöd avseende nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Detta gäller även bolag som har en anställd och under perioden anställer nr 2. Detta gäller även för aktiebolag där endast en aktieägare tidigare tagit ut lön och nu anställer sin första ”externa” person.

Period: 1 juli 2021 – 31 december 2022
För vem: Enskilda firmor, aktiebolag och handelsbolag