Frågor och svar om SKAP:s vårfester

Frågor och svar om SKAP:s vårfester


Tidslinje över SKAP:s vårfester

Vad innebar SKAP:s vårfester?

I över 70 års tid har SKAP arrangerat ett årligt återkommande arrangemang för medlemmar, opinionsbildare och representanter för musik- och kulturliv. Det har kort och gott kallats "SKAP:s vårfest” och har varit ett av flera sätt för SKAP att rikta ljuset på upphovspersoner och den svenska musiken. Vårfesterna är en lång medlemstradition som med åren växt till en mötesplats för hela den svenska musikbranschen och kultursverige, och har alltid handlat om att manifestera musikskaparna och kommunicera föreningens kärnvärden.

På vilket sätt var detta arrangemang relevant för SKAP:s uppdrag?
Att vara en intresseorganisation i den kreativa sektorn går ut på att nätverka och aktivt skapa mötesplatser för dem vi representerar. Att ha möjlighet att träffas är, har alltid varit, och kommer alltid att vara en hjärtefråga för upphovspersonerna och resten av musiksverige. Musikskapare kommer alltid ha ett behov av nätverkande och kompetenshöjning, inte bara med varandra utan också med andra delar av kultursverige. Traditionen med vårfesten har varit och är alltjämt en hjärtefråga för våra medlemmar, samt i enlighet med uppdraget att skapa mötesplatser och synliggöra svenska musikskapare. 

Vad innebär det åtal som SKAP nu ställts inför? 
Riksenheten mot korruption beslöt under 2016, efter att tidigare inlett en granskning av Föreningen Svenska Tonsättares (FST) julmiddagar, att även granska de vårfester SKAP arrangerade under åren 2012 till 2014. Granskningen sker i ljuset av en samhällsutveckling som medfört ökade behov av tydliga regler för tillställningar och representation. Det åklagarmyndigheten har utrett är om själva eventet i sig skulle kunna inneburit någon form av otillbörlig påverkan eller muta riktad mot vårfestens gäster. Det som stått i fokus i utredningen inte är således inte själva kostnaden för festen.

Den 25 april i år beslöt åklagare Alf Johansson att åtala SKAP:s ordförande Alfons Karabuda i egenskap av företrädare för föreningen, samt ytterligare fem bransch- och myndighetsföreträdare, för mutbrott. 

Vi på SKAP tillbakavisar anklagelserna. Vi menar att det inte finns något otillbörligt med de tillställningar som nu ligger under utredning - att skapa mötesplatser är tvärtom en central del av vår verksamhet. 

Har SKAP bjudit beslutsfattare på lyxiga middagar för att påverka dem att ge bidrag eller fördelar?
Nej. Vårfesterna har aldrig handlat om att påverka gäster i enskilda ärenden. SKAP får inga bidrag eller stöd från myndighetssverige. SKAP finansieras av Sveriges upphovspersoner som avstår en del av sina intäkter för att SKAP som intresseorganisation ska värna om deras rättigheter och genom sitt arbete belysa musikens värde och främja musikalisk mångfald.
Syftet är således inte, och har aldrig varit, att genom vårt årliga arrangemang skapa fördelar för oss som organisation eller för enskilda medlemmar. Arrangemanget har anordnats då det ligger i linje med vårt uppdrag och har varit ett av många tillfällen att agera skyltfönster för de otroliga musiker och kompositörer som Sverige fostrat, och som SKAP företräder. 

Varför bjöd SKAP in politiker och beslutsfattare till vårfesterna överhuvudtaget?
Vårfesterna var ett av flera sätt för SKAP att rikta ljuset på upphovspersoner och den svenska musiken och dessa tillställningar växte med tiden till en mötesplats för hela den svenska musikbranschen och övriga kultursverige. Vi har inte värderat vikten av de olika delarna i kultursverige utan helt enkelt velat ha representanter från alla delar. Och med bakgrund av att SKAP:s uppdrag är att belysa musikens värde och främja musikalisk mångfald var det naturligt att bjuda också kulturpersonligheter, politiker och beslutsfattare.

Hur ser SKAP på åtalet?
Granskningen och samhällsutvecklingen är något vi välkomnar. Vi behöver tydliga regler för hur vi som intresseorganisation även i framtiden ska kunna mötas och ha sammankomster. Regelverket kring nätverksträffar är idag alltför otydligt och vi ser en risk att osäkerheten i längden kan komma att begränsa intresseorganisationers möjligheter att bedriva sina verksamheter på ett adekvat sätt.

Vad händer härnäst? 
Det som händer härnäst är att åtalet behandlas i domstol, där SKAP får en möjlighet att förklara syftet med arrangemangen. Vi har svårt att se grunderna för åtalet och är därför övertygade om en friande dom. 

Här hittar du pressmeddelande och bandad intervju med SKAP:s ordförande Alfons Karabuda om mutanklagelserna>>