SKAPs stipendiefonder

SKAP:s stipendiefonder

SKAP administrerar ett antal fonder ur vilka det varje år delas ut stipendier. Fonderna är Fred Winters Minnesfond, SKAP:s Stipendiefond till Evert Taubes Minne, SKAP:s jubileumsfond, Sven Paddocks Minnesfond och Ejnar Westlings Minnesfond. Stipendiesumman i SKAP:s samtliga fonder är 40 000 kronor.

FRED WINTERS MINNESFOND

I SKAP:s styrelseberättelse för 1945 läser man att SKAP:s stiftare och dess förste ordförande, Fred Winter, har avlidit den 16 maj. 

”Därmed har en av förgrundsfigurerna inom svensk populärmusik gått ur tiden. Föreningen representerades vid jordfästningen av två styrelseledamöter, som å dess vägnar nedlade en krans och gåvo uttryck för Skaps tacksamhet och saknad. I anslutning till Fred Winters frånfälle översände tonsättaren Ture Rangström ett belopp om 10 kronor, avsett att bilda grundplåten till en Fred Winter-fond.”  

När Fred Winter dog visade det sig att dödsboet egentligen var ett konkursbo. Det skulle dröja drygt två år efter hans död innan man hade lyckats reda ut alla ouppklarade affärer. Hans efterlevande varken ville eller kunde betala skulderna. Då ingrep SKAP. I ett avtal mellan Fred Winters konkursbo, SKAP och Stim övertog SKAP Fred Winters skulder, och mot en ersättning av 1 000 kronor överfördes hans utföranderätter till SKAP. Avtalet är daterat den 3 december 1947. En stiftelse bildades från vilken stipendier skulle delas ut.

Håkan Elmquist

SKAP:S STIPENDIEFOND TILL EVERT TAUBES MINNE

Stipendium ur SKAP:s stipendiefond till Evert Taubes minne tilldelas upphovsmän eller andra personer eller organisationer som verkar i Evert Taubes anda. Du söker stipendiet genom att skicka ett underskrivet brev till SKAP, i vilket du föredrar din verksamhet och på vilket sätt den är i Taube-anda.

SKAP:S JUBILEUMSFOND

SKAP:s jubileumspris instiftades 2001 i samband med SKAP:s 75-årsjubileum. Syftet med priset är att uppmärksamma i första hand yngre kompositörer och ge dem vidare möjligheter att utveckla sitt kreativa arbete.

SVEN PADDOCKS MINNESFOND

Sven Paddock Karlsson (1909-1982) framförde genom sin fru Dagny önskemål om att hans Stimavräkningar skulle tillfalla SKAP efter hennes död. Dagny Karlssons testamente upprättades och registrerades i SKAP:s styrelseprotokoll den 20 april 1983. Hon avled 1992.

Sven Paddock har skrivit en mängd av våra svenska evergreens. I samarbete med kompositörer som Jules Sylvain, Nils Perne, Erik Frykman med flera skrev han sånger som för all framtid kommer att tillhöra vår svenska sångskatt, till exempel ”En röd liten stuga”, ”Med en enkel tulipan”, ”Någonstans i Sverige”, ”I en grönmålad båt” och Vårat gäng-melodierna. 

Det första stipendiet tilldelades Björn Wigardt 1993. Avräkningarna till Paddock-fonden uppgick år 2000 till 35 123 kronor. Vid ingången av jubileumsåret 2001 hade stiftelsen samlade tillgångar på 677 603 kronor.

Håkan Elmquist

EJNAR WESTLINGS MINNESFOND

Ejnar Westling (1896-1961) var närvarande när SKAP konstituerades 1926 och deltog under många år i föreningens arbete. När Ejnar Westling avled testamenterade han sina rättigheter till SKAP. Ejnar Westlings Minnesfond har under åren fått stora avräkningar från Westlings text till Emanuel Jonassons ”Gökvalsen” som använts i en japansk storfilm och i engelska telefonväxlar som pausmusik. SKAP delar varje år ett par stipendier ur minnesfonden. 

 

SKAP:s representation i andra stipendiefonder

SKAP har representanter i Thore Ehrlings Minnesfond och stiftelsen Ulf Peder Olrogs Minne och är medlem i Karl Gerhards jubileumsfonds prisnämnd. SKAP finansierar helt eller delvis årlig stipendieutdelning ur dessa fonder.

THORE EHRLINGS MINNESFOND 

Thore Ehrlings Minnesfond instiftades till minne av den legendariske trumpetaren och orkesterledaren Thore Ehrling. Stipendiefonden administreras numera av Svenska Musikerförbundet.

ULF PEDER OLROGS MINNE

Stiftelsen Ulf Peder Olrogs Minne har till syfte att dels lämna stipendier för vidareutbildning av skapande och utövande konstnärer på viskonstens område, dels främja vetenskaplig forskning med avseende på svenska folkvisor och svensk folkmusik.

KARL GERHARDS JUBILEUMSFONDS PRISNÄMND

I samarbete med Karl Gerhard-sällskapet administrerar och finansierar SKAP Karl Gerhard-stipendiet. Stipendiet tilldelas årligen svenska artister och upphovsmän som verkar i Karl Gerhards anda.

 

Mer information

Johan Hammarbäck

Ansvarig medlemsverksamhet samt pris- och stipendieverksamhet
E-post: 
johan.hammarback [at] skap.se
Telefon: 
08-783 88 39