Publikationer

Här finner du nedladdningsbara publikationer – årsredovisningar, remissyttranden, undersökningar och annat informationsmaterial. 

Årsredovisning 2018

Du kan ladda ner SKAP:s årsredovisning direkt här på webben, eller så kan beställas som trycksak från kansliet, genom att maila info [at] skap.se

Årsredovisning 2018

SKAP Årsredovisning 2017

Du kan ladda ner SKAP:s årsredovisning direkt här på webben, eller så kan beställas som trycksak från kansliet, genom att mejla info [at] skap.se

SKAP:s integritetspolicy

SKAP:s integritetspolicy förklarar hur SKAP samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver också dina rättigheter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta kansliet vid eventuella frågor.

SKAP - riktlinjer för beställning av film- och mediamusik

SKAP har tagit fram nya riktlinjer för dig som på beställning skriver film- och tv-musik (även spel-, kort-, dokumentärfilm). Riktlinjerna ska fungera som ett konkret stöd i samband med förhandling gentemot de som beställt musiken. Tanken med riktlinjerna är också att bidra till att skapa skäliga och välbalanserade branschvillkor. 

Har du frågor om det här? Hör av dig till SKAP:s juridiska rådgivare: andreas.wenden [at] skap.se

 

Årsredovisning 2016

SKAP:s årsredovisning går att ladda ned direkt, eller kan beställas som trycksak från kansliet på info [at] skap.se.

Musikförlagsavtal – balans och transparens

"Musikförlagsavtal – balans och transparens" är ett principutlåtande med SKAP:s syn på ett par centrala förlagsavtalsvillkor i syfte att bidra till att skapa så skäliga och välbalanserade musikförlagsavtal som möjligt. Principutlåtandet ska utgöra ett stöd för SKAP-medlemmar i sina avtalsrelationer med förlag – både inför ett förlagsavtals ingående och under ett pågående förlagssamarbete. Utlåtandet är också ett inspel till en dialog med musikförlagsbranschen, i syfte att förbättra upphovspersonernas och förlagens inbördes avtalsrelation och arbetssätt och bidra till att anpassa dessa till hur musikbranschen fungerar idag och i framtiden.

SKAP – SVERIGES KOMPOSITÖRER OCH TEXTFÖRFATTARE

Broschyren SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare presenterar SKAP och dess verksamhet. Broschyren går att ladda ned direkt, eller kan beställas som trycksak från kansliet på info [at] skap.se.

SKAP – The Swedish Society of Songwriters, Composers & Authors

Presentation of SKAP in English.

UNHRC Report - Copyright policy and the right to science and culture

FN:s råd för mänskliga rättigheter publicerade 2013 sin första rapport om konstnärliga rättigheter. Den följdes upp av föreliggande rapport som behandlar samspelet mellan rätten att ta till sig kultur och vetenskap och rätten att skydda sitt verk. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda är rådgivande expert till FN:s råd för mänskliga rättigheter. 

UNHRC15

Fair Compensation for Music Creators in the Digital Age

Rapporten "Fair Compensation for Music Creators in the Digital Age" beskriver vart pengarna i den digitala musikbranschen tar vägen – och vart de borde ta vägen.

WFTM

UNHRC Report - The right to freedom of artistic expression and creativity

2013-04-29

FN:s råd för mänskliga rättigheter publicerade 2013 sin första rapport om konstnärliga rättigheter. Rapporten syftar till att ge en bild av kulturskapares situation världen över och ger en rad rekommendationer till medlemsstaterna. Rapporten pekar på sambanden mellan olika konstnärliga rättigheter och hur dessa samverkar för att skydda såväl konstnärliga som demokratiska processer. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda är rådgivande expert till FN:s råd för mänskliga rättigheter. 

The right to freedom of artistic expression and creativity

Yttrande över förslaget till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning

2012-09-27

"Principiellt ser SKAP bara fördelar med att införa ett genomarbetat regelverk som bidrar till att stärka den kollektiva rättighetshanteringen – både på nationsnivå och avseende den gränsöverskridande hanteringen – så att denna kan ske på ett transparent, effektivt och rättssäkert sätt."

Yttrande över förslaget till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning

Yttrande över Kommissionens grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen

2011-10-26

"SKAP är av åsikten att den avtalslicensmekanism som tillämpas i de nordiska länderna härvidlag kan tjäna som ett gott exempel även i EU-sammanhang i de fall detta kollektiv förvaltning är lämpligt."

Yttrande över Kommissionens grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen

Yttrande över slutbetänkandet "En ny upphovsrättslag" av Upphovsrättsutredningen

2011-10-21

"Det är SKAP:s uppfattning, som bygger på lång erfarenhet av musikkomponerandets villkor i Sverige, att upphovsmännen inom musikområdet typiskt sett intar en svag
ställning i förhållande till de olika motparter de stöter på i sitt värv och alltså att de bör ges ett kraftigare skydd i lagstiftningen."

Yttrande över slutbetänkandet "En ny upphovsrättslag"

En minuts musik eller en timmes arbete

2013-04-05

En minuts musik eller en timmes arbete - en rapport om förutsättningarna för att komponera musik i Sverige idag.

En minuts musik eller en timmes arbete

Mer information